„SPÓJRZ INACZEJ” – PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLICY

Od października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Wolicy realizowany jest program zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz Inaczej” w ramach, którego prowadzone są warsztaty dla uczniów z klasy III i IV. Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest pedagog szkolny Karolina Kędzior. Zajęcia zaplanowane zostały na okres I semestru roku szkolnego 2017/2018.

 

Cele szczegółowe programu

 • rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie,
 • zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom w klasie/grupie rówieśniczej i odrzuceniu rówieśniczemu poprzez tworzenie warunków do rozwoju empatii i zdolności przyjmowania  perspektywy drugiego człowieka, które służą wspieraniu rozwoju umiejętności współpracy i wspólnej zabawy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, zachowaniach prozdrowotnych, zasadach bezpieczeństwa i niektórych zagrożeniach dla zdrowia, w tym związanych z używaniem szkodliwych substancji chemicznych.

 

Treści programowe

 • Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć:
  • rozpoznawanie, nazywanie i akceptacja uczuć własnych oraz innych osób 
  • rozumienie i wyrażanie uczuć pojawiających się w sytuacjach trudnych, 
  • uczenie się sposobów pozytywnego wpływania na swój nastrój oraz nastrój innych.
 • Poczucie własnej wartości:
  • akceptowanie i docenianie siebie 
  • świadomość swoich sukcesów i mocnych stron, 
  • dostrzeganie i akceptowanie różnic w wyglądzie, zachowaniu i upodobaniach, 
  • dostrzeganie i docenianie wyjątkowości i niepowtarzalności każdego człowieka.
 • Dziecko jako członek rodziny: 
  • rozumienie roli rodziny i swojej roli w rodzinie, 
  • wzajemna pomoc w rodzinie. 
 • Dziecko jako członek grupy rówieśniczej:
  • klasa szkolna (wzajemny wpływ, pomaganie i otrzymywanie pomocy, przyjaźń i koleżeństwo),
  • normy, reguły i zasady we wzajemnych kontaktach,
  • współdziałanie i współpraca,
  • wpływ grupy na jednostkę – namawianie i odmawianie.
 • Sytuacje trudne w kontaktach z innymi:
  • radzenie sobie ze złością, odrzuceniem, wstydem, dokuczaniem, skarżeniem, 
  • agresja i przemoc w szkole – sposoby zapobiegania i radzenia sobie z dokuczaniem.
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji:
  • strategie rozwiązywania problemów, 
  • umiejętności rozwiązywania problemów klasowych, 
  • umiejętności i strategie podejmowania samodzielnych decyzji.
 • Dbanie o zdrowie: 
  • podejmowanie właściwych decyzji zdrowotnych,
  • rozwijanie świadomości swojego ciała, 
  • odróżnianie produktów jadalnych, niejadalnych i szkodliwych dla zdrowia, 
  • zasady używania i przyjmowania lekarstw,
  • sposoby dbania o zdrowie.

 

Karolina Kędzior – pedagog szkolny